Góc chia sẻ kinh nghiệm dự toán công trình

Góc chia sẻ những kiến thức về xây dựng, lập dự toán dự thầu cho các công trình xây dựng

PhanmemEta.Net nơi tìm kiếm và trao đổi những kiến thức về xây dựng, kinh nghiệm về thi công

Những góp ý và chia sẻ thông tin hữu về quy trình lập dự toán. Các thao tác và cách xử lý khi tiến hành thi công thực tế. Những thông tư, nghị định, định mức, văn bản quyết định nào hiện hành đang được áp dụng trong khi lập dự toán. Những điều chỉnh thay đổi và hướng dẫn cụ thể chi tiết của từng tỉnh, thành phố về đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thi công xây dựng

Trao đổi kinh nghiệm – Hợp tác cùng phát triển. Phần mềm dự toán Eta – Chia sẻ kinh nghiệm – Kết nối thành công

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 18/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2021

(more…)

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký . Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.

Bấm vào đây để tải toàn bộ file gốc Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 (more…)

Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định 2000/QĐ-SXD

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định 2000/QĐ-SXD ngày 15/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá Khảo sát tỉnh Bình Dương quyết định 4110/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Call Now Button