Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 455/QĐ-UBND