Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát và dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hòa Bình