Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019

Phần mềm dự toán Eta bản dùng thử đã cập nhật đầy đủ các định mức, thông tư. Nhanh chóng chính xác và thuận tiện trong quá trình lập dự toán dự thầu

Định mức xây dựng gồm :

Định mức 1776 /BXD-VP ngày 16/08/2007; Định mức 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Định mức 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; Định mức 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 và Định mức 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017

Các định mức phần lắp đặt gồm:

Định mức 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007, Định mức 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 và Định mức 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017.

Định mức phần khảo sát xây dựng gồm:

Định mức số 1779/QĐ-BXD ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng gồm:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Truy cập ngay #Phanmemeta.net để tải phần mềm dự toán Eta miễn phí lập dự toán dự thầu các công trình xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 18/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên Quyết định 2000/QĐ-SXD

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định 2000/QĐ-SXD ngày 15/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá Khảo sát tỉnh Bình Dương quyết định 4110/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá khảo sát thành phố Hải Phòng năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát công trình thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020. Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Kèm theo Quyết định 22/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công TP Hải Phòng ngày 4/9/2020. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương quyết định 4110/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 06 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định 5446/QĐ-UBND ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Thời gian có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre năm 2021 theo Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Call Now Button