Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019

Phần mềm dự toán Eta bản dùng thử đã cập nhật đầy đủ các định mức, thông tư. Nhanh chóng chính xác và thuận tiện trong quá trình lập dự toán dự thầu

Định mức xây dựng gồm :

Định mức 1776 /BXD-VP ngày 16/08/2007; Định mức 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Định mức 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; Định mức 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 và Định mức 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017

Các định mức phần lắp đặt gồm:

Định mức 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007, Định mức 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 và Định mức 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017.

Định mức phần khảo sát xây dựng gồm:

Định mức số 1779/QĐ-BXD ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng gồm:

Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Truy cập ngay #Phanmemeta.net để tải phần mềm dự toán Eta miễn phí lập dự toán dự thầu các công trình xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Phú Yên quyết định 2059/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-UBND ngày 05/09/2020; Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140 /QĐ-UBND ngày 05/9/2020

(more…)

Đơn giá khảo sát tỉnh Sơn La năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Thời gian có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình Quyết định 102/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá khảo sát tỉnh Điện Biên Quyết định 2000/QĐ-SXD

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định 2000/QĐ-SXD ngày 15/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021

(more…)

Đơn giá khảo sát tỉnh Bình Phước năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2021 theo Quyết định 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD

(more…)

Call Now Button