Đơn giá công ích đô thị tỉnh Trà Vinh Ban hành theo Quyết định 1293/QĐ-UBND