Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị tháng 10 năm 2017