Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên tháng 9 năm 2017