Có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ khi công việc phát sinh?

Call Now Button