Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng Bảng giá ca … Đọc tiếp Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020