Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định 2090/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng Bảng giá ca … Đọc tiếp Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020