Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định 87/QĐ-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Kèm theo Công văn số 747/SXD-QLXD ngày 25/03/2020 ban hành giá nhân công trên địa bàn … Đọc tiếp Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020