Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 8 tháng 10 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang quý 3 năm 2020 ban hành theo … Đọc tiếp Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020