Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh An Giang theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND