Bảng giá ca máy thi công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND