Bảng giá ca máy Hải Phòng năm 2020 Quyết định 3727/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Kèm theo Quyết định 22/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công TP Hải Phòng ngày 4/9/2020 Làm cơ sở xác định ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh mới … Đọc tiếp Bảng giá ca máy Hải Phòng năm 2020 Quyết định 3727/QĐ-UBND